Skip links

Regulamin Programu Partnerskiego emedu.pl

§ 1 Definicje

 1. Program – program partnerski Organizatora
 2. Partner – podmiot przystępujący do Programu partnerskiego, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji.
 3. Organizator – sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.emedu.pl prowadzony przez Grupę Olsztyńską Szkołę Biznesu s.c. (adres siedziby: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP: 739-352-11-41, REGON: 280075481)
 1. Sprzedaż – zrealizowana, zaksięgowana i opłacona transakcja zakupu usługi oferowanej przez Organizatora.
 2. Klient – podmiot, który na skutek działań Partnera zrealizował Sprzedaż.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.

§ 2 Uczestnictwo w Programie

 1. W Programie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej a ukończyły 18 lat.
 2. Udział w Programie wymaga założenia konta Partnera na stronie https://szkolenia.osb.edu.pl/affiliate-area/ oraz akceptację Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 4. Partner zobowiązany jest podać poprawne dane umożliwiające kontakt oraz rozliczenie prowizji ze sprzedaży, w szczególności: nazwę i siedzibę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, email, telefon, NIP.
 5. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się wysłać zaktualizowane dane na adres email kontakt@emedu.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z adresu podanego podczas rejestracji na stronie https://szkolenia.osb.edu.pl/affiliate-area/.
 6. Z chwilą rejestracji Organizator przypisuje do Partnera linki polecające, które przekierowują na stronę internetową Organizatora. Linki polecające zawierają unikalny login przypisany do danego Partnera. Informacja ta zostaje zapisana w formie pliku cookie na komputerze osoby odwiedzającej, wchodzącej na stronę https://szkolenia.osb.edu.pl/ poprzez link polecający.
 7. Po aktywacji konta Partner otrzymuje dostęp do panelu Partnera zawierającego informacje o zrealizowanej sprzedaży oraz wielkości prowizji.

§ 2 Założenia współpracy oraz wynagrodzenie

 1. Celem prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych w ramach Programu jest zwiększenie liczby Klientów, którzy złożą i opłacą zamówienie na stronie Organizatora.
 2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych Partner uzyskuje prowizję w wysokości 20% wartości zamówienia brutto (tak wyliczona kwota zawiera podatek VAT, a w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej jest to kwota brutto i zawiera wszelkie podatki i obciążenia) za każde złożone i opłacone zamówienie pozyskanego Klienta.
 3. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Organizatora.
 4. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego produktu oferowanego w sklepie Organizatora i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 5. Aby Sprzedaż i prowizja mogły zostać prawidłowo zarejestrowane, w przeglądarce internetowej potencjalnego Klienta muszą być uruchomione pliki cookie (ciasteczka). Prowizje od sprzedaży, która nie może być prawidłowo zidentyfikowana nie będą naliczane i wypłacane.
 6. Prowizja jest naliczana tylko za zamówienia złożone nie później niż 30 dni licząc od ostatniego przekierowania ze strony Partnera.
 7. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zwrotu towaru, zamówienie jest anulowane, a kwota prowizji odejmowana.
 8. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera.
 9. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 10. Minimalna kwota wypłaty to 200 zł brutto.
 11. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.
 12. Partner, który jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej wystawia rachunek. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 13. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód powinien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł. Dochód ten podlegać zatem będzie opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Partnera, który jest osobą fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej – według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.
 14. Prowizja zostanie wypłacona na wskazany przez Partnera rachunek bankowy w ciągu 7 dni liczonych od momentu otrzymania żądania wypłaty oraz poprawnie wystawionej faktury VAT lub rachunku w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 15. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania sklepu Organizatora i/lub usług świadczonych przez Organizatora na stronie https://szkolenia.osb.edu.pl/ w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 16. Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki prywatności oraz regulaminu
 17. Organizator ma prawo zakwestionować Sprzedaż, jeśli została ona zarejestrowana niezgodnie z obowiązującym prawem lub wskutek agresywnych działań sprzedażowych lub marketingowych, w tym na skutek działań mających znamiona SPAM’u.

§ 4 Czas obowiązywania umowy oraz rozwiązanie umowy

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Organizator może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Organizator ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku naruszenia zasad Programu. W takim przypadku wszystkie naliczone prowizje przepadają.

§ 4  Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
  – za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Organizatora,
  – za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
  – w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
  – za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu wysyłanych przez Organizatora na adres e­-mail podany w koncie Partnera. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://szkolenia.osb.edu.pl/polityka-prywatnosci-sklepu/.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Program nie może być wykorzystywany niezgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Programu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany nowa wersja Regulaminu Programu zostanie opublikowana na stronie Organizatora, pod adresem https://szkolenia.osb.edu.pl/regulamin-programu-partnerskiego/
 3. Po zakończeniu umowy Partner ma prawo do wypłaty naliczonych prowizji.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora.
 5. Program wchodzi w życie z dniem 22.04.2021.